معاینات دوره ای در صورت نیاز

مرحله پنجم: معاینات دوره ای در صورت نیاز:
اکثر افراد بعد از یک یا دو روز به وجود پروتز عادت می کنند با این حال درصورت بروز هرگونه مشکلی در قرار گیری پروتز در چشم یا ناراحتی بیمار، با مرجعه به کلینیک این گونه موارد کاملا حل شدنی است. در صورت رعایت نکات بهداشتی آموزش داده شده به بیمار، نه تنها از افتادگی پلک جلوگیری می شود بلکه احتمال بروز هرگونه عفونت بسیار کم می شود.