نمونه های پروتز چشم

برخی از نمونه های ساخت و اجرا شده پروتزهای چشمی سفارشی توسط کلینیک نگاه



     نمونه پروتز چشم سیاه رنگ 



نمونه کار پروتز چشمی سبز رنگ   



قبل از پروتز چشم   بعد از قرار گرفتن پروتز چشم