نمونه های پروتز چشم

برخی از نمونه های ساخت و اجرا شده پروتزهای چشمی سفارشی توسط کلینیک نگاه     نمونه پروتز چشم سیاه رنگ نمونه کار پروتز چشمی سبز رنگ   قبل از پروتز چشم   بعد از قرار گرفتن پروتز چشم